Nguyễn Viết Hoàng Anh - lớp 7C - Một lớp trưởng gương mẫu chăm, ngoan